นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พีเอโฟน จำกัด เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน เรายึดถือหลักปฏิบัติในการจะจัดเก็บ บันทึกเก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด เพราะความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น การจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ภายในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.paphoneshop.com หรือ www.paphoneshop.net และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ โดยระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ สถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเว็บไซต์และท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใส่ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน

เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และหากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการแนะนำ ติชม กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ ([email protected])

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

•  ที่อยู่ อีเมล วันเกิด เพศ ข้อมูลโทรศัพท์ และข้อมูลการซื้อสินค้า

•  ข้อมูลการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ท่านทำบนเว็บไซต์

•  ข้อมูลการจัดส่งทางไปรษณีย์ ใบแจ้งยอด และอื่นๆ ที่ท่านมีเพื่อเอาไว้ซื้อหรือส่งสินค้า

•  การติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และการติดต่อที่ส่งมาหาเรา

•  ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ สถิติการเข้าดูหน้าเพจ ปริมาณการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลโฆษณา คุกกี้ (Cookie) ที่อยู่ IP และข้อมูลเว็บล็อกมาตรฐาน

•  ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราขอให้ท่านส่งมาเพื่อยืนยันตัวหรือหากเราเชื่อว่าท่านจะละเมิดนโยบายเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้ท่านส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแจ้งหนี้เพื่อยืนยันที่อยู่ของท่าน หรือให้ตอบคำถามออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อช่วยยืนยันตัวตนหรือความเป็นเจ้าของในสินค้าของท่านที่ท่านลงรายการไว้)

•  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จากบุคคลภายนอก ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเรา หรือจัดส่งเข้าสู่เว็บไซต์เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ท่านจะต้องอัพเดตข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางบัญชีที่ลงทะเบียน หรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง หากท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชีเว็บไซต์กับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือใช้โซเชียลมีเดียอื่น ๆ เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ตามที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพีเอโฟน

การใช้ / วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของเราในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) (บริการ หมายถึง บริการ ข้อมูล และเมนูการใช้งานที่มีบนเว็บไซต์) และ/หรือ การใช้เว็บไซต์ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

•  จัดให้มีการบริการ การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของลูกค้า

•  ป้องกันกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้และบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงผู้ใช้ของเรา

•  ปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา

•  บอกเกี่ยวกับการบริการของเราและบริษัทในเครือของเรา

•  ส่งข่าวสารทางการตลาด การอัพเดตการบริการ และข้อเสนอทางการตลาด (Promotion) ให้แก่ท่าน

•  ให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่บริษัทในเครือ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เรามีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่

•  หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อเรา และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อเรา ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

•  บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้การบริการภายใต้สัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการธุรกิจของเรา เราจ้างบริษัทและบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา ตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือให้คำสั่งซื้อสมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง การส่งไปรษณีย์และอีเมล การลบข้อมูลที่ซ้ำจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดให้มีการช่วยเหลือทางการตลาด การจัดให้มีผลการค้นหาและลิงก์ (รวมถึงรายการที่ชำระแล้วและลิงก์) การดำเนินการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต การสืบสวนการฉ้อโกง และการจัดให้มีฝ่ายบริการลูกค้า โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

การปฏิเสธการเก็บข้อมูล

ท่านสามารถถอนความยินยอมให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเราทางอีเมล์ ([email protected]) หรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีเช่นนั้น เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

การปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นปัจจุบัน (update) ได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่ยากต่อการยืนยันตัวตนท่าน ท่านต้องอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง

เราจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน หากท่านไม่มีบัญชีการใช้บริการกับเรา ท่านสามารถสร้างบัญชีการใช้งานส่วนบุคคลได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หากท่านมีบัญชีการใช้บริการกับเรา ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าให้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด

การป้องกันบัญชี

เราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทางเทคนิค จากบุคคลภายนอกและหากเราไม่ต้องการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทิ้งเพื่อความปลอดภัย รหัสผ่านเป็นกุญแจสู่บัญชีของท่าน โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรที่ยากต่อการคาดเดา และไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถคุมรหัสผ่านของตัวเองได้ ท่านอาจจะไม่สามารถคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านไม่ปลอดภัยหรือคาดว่าจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านทันที เราจะไม่ขอรหัสผ่านของท่านผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใด ดังนั้นหากท่านได้รับการสอบถามดังกล่าว โปรดปฏิเสธการให้ข้อมูลรหัสผ่านของท่านและรายงานเหตุมาที่อีเมล์ ([email protected]) หากท่านเข้าเว็บไซต์ของเราจากคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ร่วมกันกับผู้อื่น หรือคอมพิวเตอร์สาธารณะ อาทิ คอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต หรือห้องสมุด ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับท่าน เช่น ID ผู้ใช้ของท่าน กิจกรรม หรือตัวช่วยเตือนความจำจากเว็บไซต์อาจปรากฏต่อบุคคลอื่นๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากท่านได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารของท่านจากการถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น เราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log out) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งหลังการใช้งาน

ความปลอดภัย

เราจะพยายามอย่างสูงสุดในการรักษาข้อมูลของท่านเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้อง และใช้เครื่องมือหลายอย่าง (การเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพ เป็นต้น) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ขอท่านโปรดทราบว่าอาจมีบุคคลภายนอกซึ่งอาจต้องการขัดขวางหรือเข้าถึงการส่งผ่านหรือสื่อสารแบบส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย ดังนั้น แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เราไม่สามารถสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พีเอโฟน จำกัด สงวนสิทธิ์ในการปรับหรือเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา ท่านควรตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของผู้ใช้บริการ จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ทำการเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ www.paphoneshop.com หรือ www.paphoneshop.net